from 29 March 2020 to 1 April 2020
Dubna, Ruská federace
UTC timezone

Důležité upozornění:

V souvislosti s aktuálním vývojem situace s celosvětovým výskytem epidemie COVID-19 bylo rozhodnuto, že akce "Dny ČR v SÚJV" plánovaná od 29.3. do 1.4.2020 se NEUSKUTEČNÍ. O novém termínu bude rozhodnuto podle budoucího vývoje.

 

Spojený ústav jaderných výzkumů (dále SÚJV; se sídlem v Dubně, leži asi 120 km severně od Moskvy, www.jinr.ru;) je mezinárodní vědecký ústav, který tvoří 7 laboratoří a Univerzitní centrum. Ústav zaměstnává více než 5000 osob, z toho přibližně 1000 výzkumných pracovníků a 2000 techniků a inženýrů. Česká republika úspěšně navazuje na aktivity Československa, které patřilo mezi zakládající členy SÚJV v roce 1956. Gestorem členství ČR v SÚJV je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Odborné zaměření SÚJV je velmi široké - zahrnuje základní teoretický i experimentální výzkum v oblasti jaderné a částicové fyziky, neutrinové fyziky, radiobiologie, vývoje a stavby urychlovačů částic a také aplikace v lékařství (hadronová terapie nádorů), v nano-technologiích či v energetice. Velký důraz se klade také na výchovu mladých specialistů. Univerzitní centrum soustřeďuje studenty působící ve vědeckých oborech ústavu. ČR se významně podílí na spolupráci s tímto centrem zejména formou krátkodobých a dlouhodobých praxí, letních škol, společných a recipročních programů výchovy studentů. Naše členství umožňuje českým vědeckým pracovištím aktivní účast na experimentech světového významu a využívání vědecké infrastruktury vybudované za 62 let existence této mezinárodní vědecké organizace. Ústav přispívá k rozvoji přímých kontaktů a k posílení vědecké spolupráce pracovišť ČR a členských i nečlenských států SÚJV.

Z iniciativy České republiky jsou od roku 2012 pravidelně pořádány akce vedoucí k vzájemnému posílení spolupráce. Dny SÚJV v ČR byly organizovány v letech 2012 a 2015. Dny ČR v SÚJV se konaly v letech 2016 a 2018. Obou akcí se účastní představitelé vedení SÚJV, zástupci jednotlivých laboratoří, zástupci odpovědných ministerstev ČR, vysokých škol, ústavů AV ČR a zástupci podniků spolupracujících či majících zájem o spolupráci. Cílem těchto akcí je navázání konkrétních kontaktů SÚJV s českými vědeckými partnery a technologickými firmami. V této souvislosti vědecká komunita vysoce oceňuje aktivní roli Velvyslanectví ČR v RF a záštity zvláštního a zplnomocněného velvyslance ČR v RF nad Dny ČR v SÚJV. Také díky zmíněným akcím se na české straně podařilo získat pro spolupráci nové partnery a české firmy jsou velmi úspěšné v realizaci technologických dodávek do SÚJV (např. vakuová technologie, nosná konstrukce magnetů, výstavba a oprava stavebních objektů).

V termínu od 29.3. do 1.4. 2020 proběhnou v pořadí již třetí Dny ČR v SÚJV. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jménem místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA (viz https://indico.utef.cvut.cz/indico/event/21/material/0/3.pdf) a také zvláštní a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Ruské federaci Mgr. Vítězslav Pivoňka. Svoji účast přislíbili významní představitelé odpovědných ministerstev (za MŠMT náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., za MPO náměstkyně sekce hospodářské politiky a podnikání Ing. Silvana Jirotková, za MZV zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii PhDr. Ing. Petr Kaiser), zástupci vybraných univerzit, ústavů AV ČR a představitelé firem úspěšně spolupracujících s SÚJV i potenciální dodavatelé do SÚJV.

   
   
 

 

Starts 29 Mar 2020 12:40
Ends 1 Apr 2020 21:00
UTC
Dubna, Ruská federace
Dom učonnych, 6 Joliot-Curie St, 141 980 Dubna, Moscow Region, Russia